Jak zostać członkiem Stowarzyszenia

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

3. Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

4. Opcje przynależności do Stowarzyszenia: członkostwo zwyczajne, członkostwo wspierające oraz członkostwo honorowe.

Członek zwyczajny

O członkostwo zwyczajne może starać się każda osoba fizyczna, która:

1. przeszła szkolenie z metodyki TRIZ zgodnie z programem nauczania i może to udokumentować certyfikatem, dyplomem, poświadczeniem trenera min. TRIZ 3. stopnia lub certyfikatem wystawionym przez MA TRIZ

2. złoży deklarację członkowską na piśmie,

3. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

Przyznanie statusu członka zwyczajnego Zarząd Stowarzyszenia zatwierdza uchwałą. W przypadku decyzji odmownej starający się może odwołać się od niej do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Członkostwo podstawowe jest bezpłatne.

Członek wspierający

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna bądź prawna, czynnie przyczyniająca się do realizacji celów Stowarzyszenia. Decyzję o przyznaniu statusu członka wspierającego podejmuje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia. W przypadku decyzji odmownej starający się może odwołać się od niej do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Członek honorowy

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

O przyznaniu statusu członka honorowego decyduje Walne Zebranie Członków – na wniosek członka Stowarzyszenia.

Pełny statut

Stowarzyszenia Naukowo-Przemysłowego TRIZ Polska

Deklaracja członkostwa

Zgłoś swój akces członkostwa w stowarzyszeniu